Guies i tutorials

Centenars de tutorials i guies pas a pas curosament escrits per el nostre equipo de suport.

Ordres bàsiques per a l'administració de sistemes Debian

Debian és un sistema operatiu Linux àmpliament utilitzat en servidors i estacions de treball. Com a administrador de sistemes a Debian, és fonamental estar familiaritzat amb les ordres bàsiques per realitzar tasques de manteniment, configuració i monitoratge. Aquest manual et proporcionarà una guia pràctica sobre les ordres essencials que et permetran administrar i mantenir un sistema Debian de manera eficient.

1. Ordres d'informació del sistema

 • uname -a: Mostra informació detallada sobre el sistema, com ara el nom del nucli, l'arquitectura i el nom de l'ordinador.

 • lsb_release -a: Mostra informació sobre la distribució Debian instal·lada, com ara la versió i la descripció.

 • df -h: Mostra l'espai en disc utilitzat i disponible a totes les particions del sistema.

 • free -h: Mostra la memòria RAM utilitzada i disponible al sistema.

2. Gestió d'Usuaris i Grups

 • adduser nom_usuari: Crea un nou usuari al sistema.

 • usermod -aG grup nom_usuari: Afegeix un usuari a un grup específic.

 • deluser nom_usuari: Elimina un usuari del sistema.

 • addgroup nom_grup: Crea un nou grup al sistema.

3. Gestió de Paquets

 • apt update: Actualitza la llista de paquets disponibles als dipòsits.

 • apt upgrade: Actualitza els paquets instal·lats a les versions més recents.

 • apt install nom_paquet: Instal·la un paquet específic.

 • apt remove nom_paquet: Desinstal·la un paquet del sistema.

 • apt search nom_paquet: Cerca paquets relacionats amb un terme específic.

4. Gestió de Serveis

 • systemctl status nom_servei: Mostra l'estat d'un servei.

 • systemctl start nom_servei: Inicia un servei.

 • systemctl stop nom_servei: Atura un servei.

 • systemctl restart nom_servei: Reinicia un servei.

 • systemctl enable nom_servei: Habilita que un servei s'iniciï automàticament en arrancar el sistema.

 • systemctl disable nom_servei: Desactiva que un servei s'iniciï automàticament en arrancar el sistema.

5. Configuració de Xarxa

 • ifconfig: Mostra informació sobre les interfícies de xarxa configurades.

 • ip addr: Mostra informació més detallada sobre les interfícies de xarxa i les adreces IP.

 • ping adreça_ip: Envia paquets ICMP a una adreça IP per verificar la connectivitat de xarxa.

 • nslookup nom_host: Realitza una consulta DNS per obtenir l'adreça IP associada a un nom de host.

6. Gestió d'Arxius i Directoris

 • ls: Llista el contingut del directori actual.

 • pwd: Mostra la ruta del directori actual.

 • cd ruta_directori: Canvia al directori especificat.

 • mkdir nom_directori: Crea un directori nou.

 • rm nom_arxiu: Elimina un fitxer.

 • rm -r nom_directori: Elimina un directori i el seu contingut de manera recursiva.

7. Comprimir i Descomprimir Fitxers

 • tar -cvf fitxer.tar directori: Crea un fitxer tar a partir d'un directori.

 • tar -xvf fitxer.tar: Extrau el contingut d'un fitxer tar.

 • gzip fitxer: Comprimeix un fitxer en format gzip.

 • gunzip fitxer.gz: Descomprimeix un fitxer comprimit en format gzip.

8. Gestió de Processos

 • ps: Mostra una llista dels processos que s'estan executant al sistema en aquest moment.

 • ps aux: Mostra una llista més detallada de tots els processos al sistema, incloent els d'altres usuaris.

 • top: Proporciona una vista dinàmica i en temps real dels processos en execució, amb informació actualitzada periòdicament.

 • htop: Una versió millorada de top que mostra els processos en un format més llegible i permet interactuar-hi de manera més fàcil.

 • kill PID: Acaba (mata) un procés específic usant el teu identificador de procés (PID).

 • killall nom_procés: Acaba tots els processos que tinguin el mateix nom. Ves amb compte en utilitzar-lo, ja que pot aturar processos importants.

 • nice: Ajusta la prioritat d'un procés. Pots utilitzar-lo per canviar la prioritat d'un procés i donar-li més o menys recursos del sistema.

 • renice: Canvia la prioritat d'un procés en execució. És útil per ajustar la prioritat de processos en execució en temps real.